Transitievisie Warmte Meppel

De Transitievisie Warmte beschrijft de route richting een aardgasvrij Meppel. Nu wil gemeente Meppel toetsen hoe de visie valt in de samenleving en hoe inwoners kijken naar de voorgestelde techniek per wijk. In dit proces treed Bureau Lokahi op als participatieadviseur om het gesprek met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden vorm te geven.

In het klimaatakkoord is vastgelegd dat Nederland in 2050 klimaatneutraal wil zijn. Om dit te bereiken, worden onder andere alle woningen en gebouwen op termijn afgesloten van het aardgas. Deze fossiele energiebron wordt de komende jaren vervangen door duurzame alternatieven. De stappen naar een aardgasvrije samenleving legt elke gemeente vast in een warmte transitievisie. Alle Nederlandse gemeenten leveren uiterlijk eind 2021 een warmte transitievisie op.

Begin 2021 heeft adviesbureau Tauw samen met de werkgroep warmtetransitie van gemeente Meppel onderzocht op welke wijze Meppel van het gas af kan. Dit heeft geresulteerd in een concept-warmte transitievisie met een routekaart. De routekaart beschrijft welke wijken als eerste aardgasvrij kunnen worden en welke alternatieven er per wijk mogelijk zijn. Gemeente Meppel wil nu onderzoeken hoeveel draagvlak er is onder inwoners en ondernemers voor de warmtetransitie. Medio 2021 wordt de samenleving daarom bevraagd over het gasvrij maken van Meppel.  

Een dergelijk thema is complex. Er leven veel zorgen. Belangrijk is om iedereen die dat wil - variërend in draagvlak, maar ook in leeftijd, achtergrond, opleidingsniveau, etc. - de kans te geven om mee te doen in het proces. Om dat te bereiken, zet bureau Lokahi samen met Rosegaar Omgevingsmanagement een intensief en inclusief participatieproces uit. Onderdeel van de aanpak zijn meerdere gemeentebrede dialoogavonden, wijkspecifieke themasessies, gesprekken met professionele stakeholders, interviews met koplopers, een online peiling met Swipocratie en een offline peiling aan de hand van gastenboekpagina’s. Dit laatste zijn huis-aan-huis pagina’s met invulvelden waarop inwoners hun mening, zorgen en wensen voor de voorgestelde wijkaanpak kunnen delen. Gezamenlijk vormt dit per wijk een 'gastenboek'. Al met al een intensieve participatieaanpak met verschillende methoden. Zo kan ieder naar eigen behoefte en intensiteit meedoen. 

inclusieve aanpak

download

Periode: april - september 2021
Opdrachtgever: gemeente Meppel
In samenwerking met: TauwRosegaar omgevingsmanagement

Al ruim twee jaar werk ik met veel plezier samen met Suzy. Bij Suzy weet je 100% zeker dat je volledig wordt ontzorgd. Procesmatig is Suzy een cruciale schakel in een team, maar ook inhoudelijk is zij sterk. Ik hoop dat we in de toekomst nog vaak samen mogen werken!

- Marlous rosegaar, rosegaar omgevingsmanagement

Meer weten?
Schrijf je dan hieronder in voor onze digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van wat we doen.