Herontwikkeling Tergooi Ziekenhuis 

Het Tergooi ziekenhuis verlaat locatie Blaricum. Hierdoor ontstaat ruimte voor een andere invulling van het terrein. Het terrein wordt getransformeerd naar een woon- en zorglandschap, in Nederland een nog vrij onbekende propositie. Bureau Lokahi werkt samen met Kickstad en Overmorgen aan een participatie Plan van Aanpak voor het vervolg. 

Rosewood Group, INSPIRE Real Estate en SF Blaricum zijn voornemens het voormalige Tergooi ziekenhuis te herontwikkelen richting een uniek en inspirerend woonzorglandschap. De conceptvisie is ondertussen gepresenteerd aan college en raad van gemeente Blaricum. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de visie op een aantal punten afwijkt van de eerder vastgestelde Nota van Randvoorwaarden. Met name wat betreft de wens van de omgeving om het gebouw niet te slopen. Het wordt daarom tijd om de omgeving en professionele partners weer te betrekken bij de verdere planvorming. Belangrijk is om te zorgen voor een ‘zachte landing’ van de visie.

Samen met Kickstad en Overmorgen ontwikkelt Bureau Lokahi een participatie- en communicatieaanpak voor dit traject richting een woonzorglandschap. Dit met als doel enerzijds een breed gedragen ontwikkelvisie die de basis vormt voor verdere planontwikkeling. Anderzijds een positief raadsbesluit over het op een aantal punten afwijken van de Nota van Randvoorwaarden.  

  

 

Het resultaat van dit voortraject is een participatie- en communicatieaanpak voor het vervolg. In dat vervolg staat het verder uitwerken van de ontwikkelvisie centraal. Dat gebeurt samen met de omgeving van het terrein.

Om een aanpak te ontwikkelen die aansluit bij de belevingswereld van de doelgroep en de kracht van de plek, zijn we gestart met het voeren van verkennende gesprekken met sleutelfiguren. Dit leverde de belangrijkste aandachtspunten op voor het vervolg. Uiteindelijk is de ontwikkelvisie met een live talkshow gepresenteerd en getoetst aan de omgeving. 


Een solide basis

bekijk

Periode: juni - oktober 2021
Opdrachtgever: Rosewood Group & INSPIRE Real Estate
In samenwerking met: Kickstad & Overmorgen

Meer weten?
Schrijf je dan hieronder in voor onze digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van wat we doen.