Gebiedsgerichte aanpak Autoluw Amsterdam

De gebiedsgerichte aanpak autoluw is een programmatische aanpak om kortetermijnmaatregelen te treffen in lijn met de autoluwe ambitie. Een aanpak die doelt op het autoluw (bestendig) maken van lopende projecten en een kader te geven aan toekomstige projecten. Suzy was als projectsecretaris verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het project.

Amsterdam, een bescheiden wereldstad met een grote aantrekkingskracht, zowel nationaal als internationaal. Een stad die steeds drukker wordt met meer bewoners, forenzen en bezoekers. Amsterdam kan alleen een succes blijven als bewoners en bezoekers zich in de stad thuis voelen. De Agenda Autoluw bevat gerichte en concrete maatregelen om de leefbaarheid en toegankelijkheid van de stad te vergroten. De gemeente zet in op het verhogen van de kwaliteit van de openbare ruimte en het aandeel groen, meer leefruimte en schonere lucht. Bovendien meer ruimte voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en spelende kinderen. 

De gebiedsgerichte aanpak loopt vooruit op de Agenda Autoluw en adviseert projecten en gebieden door het aanreiken van een kader en richting om projecten in lijn van de autoluwe ambitie te ontwikkelen en/of uit te voeren. Binnen dit kader hebben projecten zelf de verantwoordelijkheid voor de vormgeving en uitvoering van de projecten. Per gebied toetst de gebiedsgerichte aanpak de integrale verkeerscirculatie, zodat autoluwe maatregelen weloverwogen en in samenhang worden ingezet.  

Een kaderstellende aanpak die kijkt naar de verkeerscirculatie per projectgebied. Alleen dan kan op een realistische en gezonde manier gewerkt worden aan het verwezenlijken van de gewenste autoluwe stad. 

resultaat

Periode: 2019
Opdrachtgever: gemeente Amsterdam 
Rol Bureau Lokahi: projectsecretaris
In samenwerking met: Pallas Advies

"Met haar ‘antennes’ voor zowel voor de interne, als externe, (werk)relaties weet Suzy wat een project nodig heeft, en vooral ook hoe dat aan te pakken met oog op de relatie. Deze kwaliteit komt het best tot zijn recht in projecten waar met meerdere partijen geparticipeerd wordt en Suzy als mediator de leiding kan nemen."

- Bart van den Hoek, Pallas Advies 

Meer weten?
Schrijf je dan hieronder in voor onze digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van wat we doen.